Aktualno

22.12.2021

Dragi Korakovi prijatelji!

Previharili smo naporno leto
in vendar se še vedno znamo nasmejati, poklepetati
in si pogledati v oči.
Kalimo se in dozorevamo.
Učimo se ...

Odpiramo Korakovo stojnico!


Prisrčno in toplo vabljeni na

KORAKOVO ZIMSKO PRAZNIČNO STOJNICO!

KDAJ?
v sredo in četrtek, 15. in 16.decembra 2021 od 10. do 18.ure,
v petek, ...

PRAVILA  DRUŠTVA :

KLUB EN KORAK VEČ



I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Klub En korak več je društvo, ustanovljeno z namenom pomagati osebam po možganski poškodbi, ki so potrebne pomoči.
Društvo deluje na območju Republike Slovenije s sedežem v Kranju, Kidričeva 34.

2. člen
Društvo je prostovoljna, samostojna, nepolitična in nepridobitna organizacija.

3. člen
Delo društva je javno.

4. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Pravno osebnost pridobi z vpisom v register društev.
5. člen
Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.


II.    NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA


6. člen
Namen in naloge društva so predvsem:
 
•    zavzemanje za spoštovanje občečloveških vrednot in doseganje višje stopnje demokratične kulture sprejetosti oseb po možganski poškodbi, ki potrebujejo pomoč;
•    širjenje dobrodelnosti in prostovoljstva;
•    seznanjanje javnosti s potrebami otrok, mladostnikov in odraslih, ki zaradi bolezni ali v posledici nesreče postanejo odvisni od pomoči drugih;
•    organizacija pomoči osebam iz prejšnje alineje;
•    preventivna dejavnost in osveščanje;
•    pomoč pri urejanju statusa osebam iz tretje alineje;
•    pomoč svojcem oseb navedenih v tretji alineji;
•    organizacija dobrodelnih prireditev;
•    predstavljanje ustvarjanja oseb iz tretje alineje v dnevnem varstvu oz. delavnicah;
•    skrb za vsestransko strokovno izobraževanje;
•    organizacija predavanj in seminarjev;
•    razvijanje kolegialnih in prijateljskih odnosov med člani društva;
•    sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami doma in v tujini;
•    včlanjevanje v sorodne organizacije v domovini in tujini;


7. člen
Društvo dosega svoj namen:

•    z delovanjem članov, svojih organov in delovnih teles v okviru njihovih pristojnosti in pooblastil;
•    s sprejemanjem stališč o posameznih vprašanjih v zvezi s cilji in nalogami društva, objavljanjem stališč, z dajanjem pobud in predlogov;
•    organiziranjem predavanj, strokovnih srečanj;
•    z izdajanjem in sodelovanjem pri izdajanju publikacij, ki obravnavajo položaj oseb iz prejšnjega člena;
•    s seznanjanjem članov s sklepi in stališči organizacij v državi in tujini, katerih član je društvo.

III. ČLANSTVO


 8. člen
Član društva je lahko vsaka polnoletna oseba, ki izpolni in podpiše izjavo o vstopu v društvo.

9. člen
Pravice člana društva so predvsem:

•    da voli in je voljen v vse organe društva;
•    da sodeluje pri delu organov društva;
•    da je seznanjen z delovanjem društva ter sklepi in drugimi odločitvami njegovih organov

Dolžnosti člana društva so:

•    spoštovanje sprejetih odločitev organov društva;
•    varovanje ugleda društva;
•    redno plačevanje članarine.

10. člen
Članstvo v društvu preneha:

•    z izstopom;
•    s smrtjo;
•    z izključitvijo;
•    s prenehanjem društva.

Član izstopi iz društva tako, da o tem pisno obvesti tajnika društva.

11. člen

Iz članstva se lahko izključi član:
•    ki več kot dve leti zaporedoma neupravičeno ne plača članarine;
•    ki deluje v nasprotju s pravili društva in s tem škoduje ugledu društva.

12. člen
Za častnega člana društva je lahko imenovan vsak državljan Republike Slovenije ali tuj državljan, ki pomembno prispeva k razvoju in delu društva.

Častno priznanje se lahko podeli članu za dolgoletno uspešno opravljanje nalog v zvezi z delovanjem društva.

Posebno priznanje vzornega člana se dodeli članu društva za izjemno strokovnost in prizadevnost pri delu in za posebne zasluge pri izpolnjevanju namenov društva.

 

IV.    ORGANIZACIJA DRUŠTVA, NAČIN VOLITEV ORGANOV DRUŠTVA IN NJIHOVA MANDATNA DOBA


13. člen
Naloge društva izvajajo člani in organi društva, sekcije ter komisije.

Organi društva so:

•    občni zbor
•    upravni odbor
•    predsednik društva  
•    nadzorni odbor.

Mandat predsednika društva in članov upravnega odbora in  nadzornega odbora traja 4 leta.
Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog ustanovi komisije in sekcije po posameznih strokovnih in drugih interesnih področjih.

Poslovnik o delu organov društva, razen občnega zbora, sprejme upravni odbor.

14. člen
Najvišji organ društva je občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani.

Občni zbor odloča o temeljnih vprašanjih društva, zlasti pa:

•    sprejema pravila društva, njihove spremembe in dopolnitve;
•    sprejema poslovnik občnega zbora, njegove spremembe in dopolnitve;
•    pravilnik o častnem članstvu in o podelitvi častnih priznanj;
•    voli in razrešuje člane upravnega odbora, predsednika društva in člane nadzornega odbora.
•    sklepa o poročilih organov društva;
•    sklepa o zaključnem računu društva;
•    sprejema temeljne programske usmeritve društva za čas do naslednjega rednega zasedanja;
•    odloča o prenehanju društva;
•    odloča o pritožbah proti sklepom in odločitvam upravnega odbora ali predsednika;
•    odloča o vključevanju v druge podobne  organizacije doma in v tujini;
•    odloča o pripojitvi k drugemu društvu ali o združitvi z drugim društvom;
•    odloča o drugih vprašanjih v zvezi z delovanjem društva, če se odloči za njihovo obravnavanje;

15. člen
Redni občni zbor skliče predsednik društva vsako leto, najmanj 15 dni pred zborom z navedbo kraja, časa in dnevnega reda zbora na način, da so o tem seznanjeni vsi člani društva.

Izredni občni zbor skliče predsednik društva na lastno pobudo, na zahtevo upravnega odbora ali na pisno zahtevo najmanj četrtine članov.

16. člen
Občni zbor je sklepčen, če se ga ob uri, za katero je sklican, udeleži najmanj polovica članov, po polurni preložitvi pa vsaj deset članov.

Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov.

Če odloča o prenehanju društva, pripojitvi ali združitvi društva, lahko sprejme veljavno odločitev, če je navzočih najmanj polovico članov društva in za odločitev glasuje najmanj dve tretjini navzočih.

Občni zbor praviloma odloča z javnim glasovanjem, lahko pa se odloči tudi za tajno glasovanje.

17. člen
Upravni odbor sestavljajo predsednik društva in  9 izvoljenih članov.

Upravni odbor vodi delovanje društva, pri čemer opravlja predvsem naslednje naloge:

•    sprejema usmeritve in stališča za uresničevanje namena in nalog društva iz 4. člena pravil ter organizira oblike dela za izvajanje nalog društva in uresničevanje programa društva;
•    obravnava predloge in sprejema stališča na zahtevo članov;
•    sprejme poslovnik o svojem delu in delu posameznih sekcij;
•    sprejme program dela za tekoče mandatno obdobje na predlog predsednika društva;
•    sprejme finančni načrt;
•    daje obvezno razlago pravil društva;
•    odloča o izključitvi člana iz društva;
•    vodi evidenco članov društva;
•    odloča o višini članarine.

Upravni odbor se sestaja najmanj trikrat letno. Na pisno zahtevo četrtine članov upravnega odbora je sklic seje upravnega odbora obvezen.

18. člen
Upravni odbor izvoli in razrešuje izmed svojih članov enega podpredsednika.

Upravni odbor imenuje tajnika in blagajnika društva izmed članov društva, ki vodi materialno in finančno poslovanje društva.

19. člen
Predsednik društva je zastopnik društva, ga zastopa in predstavlja.

Predsednik društva je lahko ponovno izvoljen.

Predsednik društva skrbi, da poteka delo organov društva v skladu s pravili, sprejetimi programi in sklepi, sklicuje in vodi seje upravnega odbora in opravlja druge naloge po sklepu občnega zbora ali upravnega odbora društva.

20. člen
Nadzorni odbor ima tri člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika.

Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora.

Na pisno zahtevo člana nadzornega odbora je sklic seje nadzornega odbora obvezen.

Naloga nadzornega odbora je nadzorovati materialno in finančno poslovanje društva. Odbor enkrat letno pregleda materialno in finančno poslovanje društva, o čemer poroča na rednem občnem zboru.


V. SREDSTVA DRUŠTVA


21. člen
Viri finančnih in materialnih sredstev društva so: članarina, darila, volila, prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti društva, z dohodki od prireditev, publikacij in strokovne dejavnosti.

Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v teh pravilih.

22. člen
Upravni odbor sestavlja finančni načrt, ki ga potrdi občni zbor. Po poteku koledarskega leta predloži občnemu zboru zaključni račun.

Naloge za izplačila v mejah finančnega načrta dajeta predsednik in blagajnik društva, v odsotnosti predsednika pa podpredsednik ali drugi pooblaščeni član upravnega odbora.

Naloge za izplačila sopodpišeta dve pooblaščeni osebi.

 23. člen
Finančno in materialno poslovanje društva je javno. Vsak član ima pravico do vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo.

 

VI. ZASTOPANJE DRUŠTVA


24. člen
Društvo zastopa predsednik društva, ki je njegov zastopnik, po njegovem pooblastilu pa podpredsednik ali član upravnega odbora.

Društvo ima žig ovalne oblike z napisom Klub En korak več.

 

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA


25. člen
Društvo preneha, če občni zbor sprejme sklep o prenehanju društva in v primerih, ko to določa zakon.

Morebitno premoženje društva ob prenehanju se prenese na Zavod Korak.
 

VIII. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELA DRUŠTVA


26. člen
Društvo zagotavlja javnost svojega dela z objavami na spletni strani v okviru Zavoda Korak in v drugih medijih.


IX. PREHODNE DOLOČBE


27. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme občni zbor, uporabljati pa se pričnejo z opravili za izvedbo volitev v organe društva na ustanovnem občnem zboru.
 28. člen
Ta pravila so začela veljati dne 21.04.2009.
Prijava na poštni seznam.
Ime in priimek:

E-pošta:
N;
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje. Ali se strinjate z uporabo piškotkov?
Ne strinjam se